تعداد محققان ایرانی در فهرست یک درصد پراستنادترین دانشمندان علوم پزشکی جهان در نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators – به 25 نفر افزایش یافت.


نخبگان جوان 21 بهمن 1395 دقیقه مطالعه
تعداد محققان ایرانی در فهرست یک درصد پراستنادترین دانشمندان علوم پزشکی  جهان در نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators – به 25 نفر  افزایش یافت.

Visits: 0

برچسب‌ها :